Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten welke aangeboden worden door kempenjob.be

Identificatie

Deze website is eigendom van Kempenjob.be een divisie van Koenders bvba, een vennootschap naar Belgisch recht (ondernemingsnummer BE 0454 192 602)

De verantwoordelijke voor de verwerking is de Koenders bvba, met maatschappelijke zetel te Antwerpseweg 140, 2340 Vlimmeren, België, e-mail: info@kempenjob.be

KBO BE0 454.192.602

Toegankelijkheid van de site:

Wij stellen alles in het werk om onze diensten, in de mate van het mogelijke, 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te stellen.

De vooropgestelde verwerkingstijd van een advertentie is maximaal 24 uur.

Wij kunnen de toegang echter onderbreken omwille van een onderhoudsbeurt of upgrade of om andere, voornamelijk technische, redenen.

Waardoor de verwerkingstijd kan verlengd worden.

Opdrachtgever dient zich via de website te registreren, waardoor vervolgens inloggegevens beschikbaar zullen worden voor toekomstig gebruik. Door registratie op de website zijn de bedrijfsgegevens automatisch toegankelijk voor kempenjob.be De bedrijfsgegevens zullen niet gedeeld worden met bezoekers van de website. Enkel de bedrijfsnaam, logo en de advertentiespecificaties zullen getoond worden.

Door zich in te loggen erkent de opdrachtgever kennis genomen te hebben van onderhavige verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.

Beperking van aansprakelijkheid. De exploitant Koendersbvba, Kempenjob KBO BE0 454.192.602* genaamd:

*Is in geen geval aansprakelijk voor vermelde onderbrekingen en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden. Wij bieden geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of actualisering van de gegevens die op deze site worden vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computer, apparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de site, tijdens het bladeren door de pagina’s of in het algemeen tijdens de overdracht van computerbestanden en -programma’s waaruit de site bestaat naar zijn ontvangstapparatuur. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het overdragen van virussen, kraken van bedrijfsgegevens, kopiëren van informatie of andere niet via reglementair verkregen informatie of bestanden.

*Is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van ongeoorloofde inbraak in de computersystemen van de gebruiker en/of het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor gegevensdiefstal ten gevolge van een inbraak in zijn omputersystemen. Kempenjob.be zal de courante middelen aanwenden ter beveiliging van de site.

*Oefent geen controle uit over de juistheid of wettelijkheid van de gegevens die wij ontvangen voor de publicatie van advertenties en wij kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De informatie die via de website verspreidt wordt via banners, buttons, skyscrapers, html pagina’s, flash, foto’s, en of andere media die aangeleverd worden door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van kempenjob.be *Is niet aansprakelijk en geeft geen enkele garantie over de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en staat niet in voor de gevolgen van elke actie en/of beslissing die door een gebruiker van de site wordt genomen op basis van deze informatie.

*Speelt geen enkele rol in het wervingsproces en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de vorm, de inhoud en de eventuele fouten in de advertenties van de werkgevers, noch voor de c.v.‘s van de bezoekers, die worden doorgestuurd.

De webruimten buiten het domein van deze site en dan in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen via koppelingen (“hyper-links”) op de pagina’s van deze site blijven uitsluitend de verantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

Wij* kunnen immers geen permanente controle uitoefenen op deze sites, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud ervan. De opname van deze koppelingen houdt geen goedkeuring in van de elementen die in deze sites zijn opgenomen.

Wij* wijzen dus alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het materiaal en de gegevens van welke aard ook die op deze webruimten staan of erdoor worden verspreid en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe deze sites zouden kunnen overgaan.

Wat ook de oorzaak van de aansprakelijkheid of de schade in hoofde van de gebruiker van de site is, is de aansprakelijkheid van Koenders bvba* ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever voor de advertentie heeft betaald. Uitsluitend de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van een vacature of advertentie. Kempenjob.be* zal vacatures, die tekst bevatten, welke in strijd is met de wet of goede zeden, zo snel mogelijk van de site verwijderen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Kempenjob.be* is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van vacatures of advertenties.

Intellectuele eigendom

De naam kempenjob.be is eigendom van Koenders bvba en gebruik ervan is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Koenders bvba. Per inbreuk zal men 500 euro in rekening brengen zonder betaling van bedrag om de gevolgschade te dekken.

Opdracht en facturatie

• Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde informatie dan zal hij dit binnen 7 werkdagen kenbaar maken aan kempenjob.be

• Betalingen dienen maximum 30 dagen na verschijning uitgevoerd te worden. Deze overeenkomst is geldig voor een termijn te zien op het factuur.

• Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 10% per jaar, openstaande

bedrag en zonder bijkomende ingebrekestelling van rechtswege te verhogen met een schadevergoeding ten bedrage van 10% van het openstaande factuur-

bedrag met een minimum van 45 euro. Daarnaast zal de opdrachtgever aan kempenjob.be incassokosten verschuldigd zijn. Kempenjob.be heeft tevens het

recht, om een vacature of advertentie, onmiddellijk van de website te verwijderen.

• Kempenjob.be behoudt zich het recht voor om vacatures of advertenties te weigeren.

• Kempenjob.be garandeert dat de gegevens die de opdrachtgever invoert, niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

• Kempenjob.be behoudt zich het recht voor de tarieven en de daarmee verband houdende gegevens in de tarieventabel te herzien. Deze nieuwe tarieven zijn

van toepassing op de advertenties die ingevoerd worden na publicatie van de tariefwijzigingen op de site.

• Kempenjob.be factureert bij aanvraag van plaatsing het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. Facturen wordt elektronisch

verstuurd per e-mail. Na plaatsing is de terugbetaling van een vacature niet meer mogelijk. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van

Antwerpen Afdeling Turnhout bevoegd om daar kennis van te nemen.

Verder is de Belgische wetgeving van toepassing op overige verkoopsvoorwaarden.

Gebruik van gegevens

Kempenjob.be zal de persoonlijke gegevens van sollicitanten en bedrijven niet aan derden geven.

Kempenjob respecteert de GDPR wetgeving