Bruynseels-Vochten NV. zoekt een

TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING

LOCATIE

Kalmthout

Bedrijfsinfo

Bruynseels-Vocht­en zkt. nieuwe collega!

Bruynseels-Vocht­en is op de dag van van­daag één van de groot­ste raam­con­struc­teurs in Bel­gië. Dit zow­el op de par­ti­c­uliere markt, de pro­ject­markt als op de verandamarkt.

Wij zijn een sterk team boorde­vol gemo­tiveerde vak­mensen die elk project secu­ur afw­erken… Van begin tot einde!

En weet je wat? Wij zoeken een collega…

Profiel

Wat verwacht­en wij van onze nieuwe, favori­ete collega?

 • Je behaalde een hogere studie in een tech­nis­che richt­ing of bent gelijk­waardig door ervaring.
 • Een jonge, pas afges­tudeerde en eve­neens leergierige per­soon behoort ook tot de mogelijkhe­den!
 • Enige rel­e­vante werk­er­var­ing is natu­urlijk alti­jd een troef.
 • Tech­nis­che ken­nis van buiten­schri­jn­werk en haar detail­ler­ing is een groot pluspunt.
 • Je werkt uiter­mate nauwkeurig en bent stressbestendig.
 • Je beschikt over een goede ken­nis van Auto­cad en werkt vlot met MS Office.
 • Ken­nis van Rey­napro is een plus.
 • Je werkt pro­fes­sioneel en com­mu­niceert vlot.

Functieomschrijving

Eerst en vooral wil je natu­urlijk weten wat jouw nieuwe job zoal inhoudt. Wij licht­en graag toe!

 • Je stelt uitvo­er­ings­de­tails op en maakt detail­tekenin­gen voor voor­berei­dende ruwbouwwerken.
 • Je geeft de ramen in het pro­duc­tiepro­gram­ma in.
 • Je bestelt de nodi­ge mate­ri­alen voor de uitvo­er­ing van het project.
 • Je werkt de tech­nis­che plan­nen uit voor onze pro­duc­tieafdel­ing en plaatsingsdienst.
 • Bin­nen deze func­tie werk je in teamver­band met ervaren collega’s.
 • Je rap­por­teert aan het dien­sthoofd of zijn/​haar assistent.

Wij bieden U

 • Je kri­jgt een plek­je bin­nen een bloeiend bedri­jf op mensenmaat.
 • Geni­et van een posi­tieve groepss­feer die jou motiveert om gedreven te (bli­jven) werken.
 • Leer bij in een omgev­ing vol écht vak­man­schap, waar voort­durend gestreefd wordt naar een kwal­i­tatief eindproduct.
 • Prof­i­teer van een team dat jouw inzet en eigen ini­ti­atieven elke dag opnieuw waardeert.
 • Je kri­jgt een veelz­i­jdi­ge en afwis­se­lende job.
 • Geni­et van ver­ant­wo­ordelijkheid en ruimte voor initiatief.
 • Je kri­jgt een doorge­dreven, heldere en gerichte on-the-job opleiding.
 • We bieden een vast con­tract bin­nen een sterk groeiende en dynamis­che organisatie.
 • Geni­et van een com­peti­tief salaris.
 • Je kri­jgt mogelijkhe­den om je verder te bek­wa­men en zo te bli­jven doorgroeien.


Interesse?!

Solliciteren kan via m.vochten@bruvo.be - telefonisch op het nummer 03 666 57 86 - via de groene knop

Samenvatting
Vacature: TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING
Uren: Full-time